Building Castles in the Sky

231207 BCITS MAIN IMAGE 1 1

Hoe zou je omge­ving eruit­zien als jij het voor het zeg­gen had? Wat zou jij aan je buurt wil­len toe­voe­gen? Wat is er nodig om van een bestaan­de plek een eigen plek te maken? Met Building Castles in the Sky zet Gouvernement samen met een groep makers de ruim­te­lij­ke ver­lan­gens van een jon­ge gene­ra­tie Gentenaars om in eigen­zin­ni­ge cre­a­ties in de stad.

Uit een rij­ke bron van jeug­di­ge ver­beel­ding ver­taalt een aan­tal kun­ste­naars zowel de meest voor­ko­men­de als de meest unie­ke idee­ën. Hoe maak je een ein­de­lo­ze sjaal waar de hele straat het samen warm van krijgt? Waar in de stad bouw je je favo­rie­te video­ga­me levens­groot na? En wat als de stad een pret­park was? Als archi­tec­ten en bouw­mees­ters stu­ren de jon­ge­ren de kun­ste­naars in dit pro­ces aan. 

Alle wer­ken bun­de­len we samen in een wan­del­rou­te in de noord­rand van Gent met CAMPO boma als cen­tra­le ontmoetingsplek.

Deelnemende arties­ten en orga­ni­sa­ties: 019, Hamza AbuAyyash, Bebe Books, Floris Baeke, Zeli Bauwens, Idries Bensbaho, Sixtine Bérard, Celebr8 Cultcakes, OKAN klas­sen van Lore Degrieck, Fatih De Vos, Reinout Dewulf, Dominique De Groen, Firas El Hallak, DKO klas van Sarah Eyckerman, Ilke Gers, Micha Goldberg, Madonna Lenaert, Ferre Marnef, Minus One, Ocup vzw, Lieselot Siddiki, Nina Van Denbempt Splinter vzw, Rachid & Remi, Sarah Vanagt, Oisoi stu­dio, Miet Warlop, deco­ra­te­lier Jozef Wouters, Manoeuvre & Sarah Vanagt.

2

MEETING POINT BOMA — DECORATELIER JOZEF WOUTERS

CAMPO boma vormt tij­dens het fes­ti­val de cen­tra­le ont­moe­tings­plek van Building Castles in the Sky. Decoratelier Jozef Wouters bouwt de Boma om tot een gran­di­o­ze speel­tuin waar het par­cours begint, wan­de­laars elkaar tref­fen en bezoe­kers kun­nen deel­ne­men aan een reeks activiteiten. 

Untitled design 62

CELEBR8 CULTCAKES — A RECIPE FOR DISASTER

Building cast­les in the Sky is één ding, maar wat denk je van buil­ding cakes in the sky? Speciaal voor de lief­heb­bers van de bete­re deeg­wa­ren gaat Luna Demey (celebr8 cult­ca­kes) de uit­da­ging aan om een uit­zon­der­lijk gro­te taart te bakken. 

BCITS 019

019 — KASTEEL 019

W0W19 is een opblaas­baar spring­kas­teel, dat op klei­ne­re schaal de pro­jec­t­ruim­te van het col­lec­tief 019 in Gent weer­spie­gelt. Voor Building Castles in the Sky repre­sen­teert het kas­teel een ode aan alle jeug­di­ge stads­fan­ta­sie­ën die (n)ooit ver­we­zen­lijkt zul­len worden. 

3

MIET WARLOP — AMUSEMENT PARK

Met Amusement Park ver­ta­len we een veel gedeel­de wens om een pret­park in de stad te bou­wen. Amusement Park is een per­for­ma­tie­ve sce­no­gra­fie van kun­ste­naar Miet Warlop, waar­bij kilo­me­ters aan plas­tie­ken bui­zen een gebouw over­ne­men. Tijdens het fes­ti­val kan je op spe­ci­fie­ke tijd­stip­pen de trans­for­ma­tie van pand tot attrac­tie­park aanschouwen.

BCITS URBAN FAIRY TALES

URBAN FAIRY TALES

Floris Baeke, Sixtine Bérard, Fatih devos, Madonna Lenaert, Nina Van Denbempt, Dominique De Groen en Idries Bensbaho schrij­ven op basis van fan­ta­sie­ën en ver­ha­len van Gentse jon­ge­ren elk een nieu­we stadsle­gen­de. Hun ver­ha­len kan je lezen in het BCITS Magazine of beluis­te­ren via QR-codes die je tegen­komt op je wandelroute.

BCITS VR PAINTING

VR PAINTING

Oisoi Studio ont­wik­kel­de met Painting VR”, een video­spel waar­mee ieder­een als vir­tu­e­le kunst­schil­der aan de slag kan. In het spel krijg je een groot aan­tal tools waar­mee je je eigen VR werk kan maken. Alle vir­tu­e­le schil­de­rij­en stel­len we ten­toon in een vir­tu­e­le expo die je tij­dens de wan­de­ling kan bezoeken.

BCITS Minus One

CASTLE CUP 2024

Met Rabbah Besseghir en de jon­ge­ren van de Minus One wer­ken we samen om de sfeer van een pro­fes­si­o­ne­le voet­bal­match te recre­ë­ren op lokaal niveau. De leu­zen, slo­gans en recla­me­bor­den die ze maken, zijn deel van een voet­bal­ex­po­si­tie die je door­lo­pend kan bezoe­ken. In het twee­de week­end van GIF orga­ni­se­ren we een groot voet­bal­toer­nooi voor de jon­ge­ren uit de buurt. Het bes­te team gaat met de eerst Castle Cup naar huis.

! De live voet­bal­wed­strijd werd geannuleerd

BCITS ZELI BAUWENS

ZELI BAUWENS — THREE SECOND VIEW

Beeldend kun­ste­naar Zeli Bauwens maak­te in 2021 Three second view’, een schaal­mo­del van een schom­mel waar­mee je even onder de grond ver­dwijnt. Met de levens­gro­te repli­ca kan je op het wan­del­par­cours de onder­grond­se schom­me­l­er­va­ring voor het eerst zelf ondervinden. 

Untitled design 59

ILKE GERS — XO

Voortbouwend op haar werk Street Games bedacht Ilke Gers XO, een kleur­rij­ke illu­stra­tie op de grond bij de ingang van het AZ Sint-Lucas. Verzin je eigen spel, breng mar­ke­rin­gen aan of stuur bericht­jes naar men­sen in het ziekenhuis.

Untitled design 60

MALLRATS

Micha Goldberg en Lieselot Siddiki bui­gen zich over het leven als per­for­man­ce. Met een groep figu­ran­ten zoe­ken ze de grens op tus­sen wat echt is en wat opge­zet spel is. 

Untitled design 49

MANOEUVRE & SPLINTER VZW — NAMES NOT NUMBERS

Manoeuvre en Splinter vzw brach­ten de voor­bije maan­den in NTGent, VIERNULVIER en CAMPO men­sen samen voor een soli­dair bor­duur­werk in het teken van de slacht­of­fers in Gaza. Elke zon­dag van het fes­ti­val werk je ver­der aan het bor­duur­pro­ject dat ont­stond tij­dens het Palestine Café.

Untitled design 61

FIRAS EL HALLAK

Samen met de OKAN leer­lin­gen van mid­del­ba­re school De Toren van Babel, werk­ten film­ma­ker Firas El Hallak en archi­tect Saja Amro aan een video-essay over onder­wijs, cul­tu­re­le ver­schil­len en ste­de­lij­ke ver­wach­tin­gen. Hun film zie je in ver­schil­len­de foto­hok­jes in de stad. 

BCITS FERRE MARNEF

FERRE MARNEF — 5 Ways of Capital(ism)

5 Ways of Capital(ism) is een kor­te schets van het schijn­baar vrije’ leven in de stad. Want heb­ben we de moder­ne stad vol machi­nes niet ver­ward met de stad als machi­ne zelf? Via het leven van een tri­omf­boog (en bij uit­brei­ding van ande­re groot­ste­de­lij­ke indi­vi­du­en) ga ik op zoek naar zijn eigen schaal en rang bin­nen het inge­wik­kel­de rader­werk van de stad. 

BCITS Kalligrafie

HAMZA ABUAYYASH — KALLIGRAFFITI

Samen met kun­ste­naar Hamza AbuAyyash ver­ken je kal­li­graf­fi­ti, een samen­gaan van kal­li­gra­fie en graf­fi­ti, waar­in eeu­wen­ou­de tra­di­tie samen­gaat met spran­ke­lend modern. Ontdek de mate­ri­a­len en gereed­schap­pen van de artiest en expe­ri­men­teer mee.

Workshop: 20.04.2024 om 10:30 — 13:00

Untitled design 64

SARAH VANAGT — DIVINATIONS

Voor Divinations” vroeg Sarah Vanagt kin­de­ren om de toe­komst te lezen in de ongrijp­ba­re afdruk­ken van hun stad. Uit tal­lo­ze abstrac­te figu­ren, tot leven gebracht met behulp van een oude tover­lan­taarn, des­til­le­ren kin­de­ren uit Brussel, Athene en Sarajevo hun eigen indruk­ken, dro­men en angsten.

Untitled design 63

R&R-HULPBOOT

Remi & Rachid schet­sten tij­dens de voor­be­rei­den­de work­shops een idee voor een hulp­boot voor men­sen in nood. De hou­ten 2D ren­der van hun boot ligt aan­ge­meerd in CAMPO BOMA. Ze schre­ven er ook een rap over en brach­ten die live tij­dens de ope­ning van GIF

PRAKTISCHE INFO

Startpunt wan­de­ling: Om aan de wan­de­ling (5km) te begin­nen, kom je met je tic­ket langs in CAMPO Boma (Bomastraat 35, 9000 Gent) tij­dens de ope­nings­uren van Building Castles in the Sky. Daar krijg je het maga­zi­ne en het plan met de wandelroute. 

DATA

Weekend 1 | 5 t/​m 7 april | KOOP JE TICKET
Weekend 2 | 12 t/​m 14 april | KOOP JE TICKET
Weekend 3 | 19 t/​m 21 april | KOOP JE TICKET

UREN (elk weekend)

Vrijdag | 16:00 tot 22:00
Zaterdag | 14:00 tot 20:00
Zondag | 12:00 tot 18:00

TICKETS

Bij aan­koop van een tic­ket ont­vang je een wan­del­rou­te en een maga­zi­ne met de gehei­men van elk kunst­werk, gede­tail­leer­de infor­ma­tie over de loca­ties en de tijd­stip­pen van de per­for­man­ces. Je tic­ket is een vol­le­dig week­end gel­dig en ver­leent je toe­gang tot alle werken.

Tickets kan je kopen via deze web­si­te (door­klik­ken op Building Castles in the Sky in de agenda/​programma of hier­bo­ven op de links klik­ken bij DATA) of aan de tic­ket­ba­lie van VIERNULVIER.

22 | 18 | 14 (pay what you can)
UITPAS

TOEGANKELIJKHEID

Alle loca­ties op de rou­te zijn rol­stoel­toe­gan­ke­lijk behal­ve CAMPO vic­to­ria (Fratersplein 7, 9000 Gent).

CREDITS

TEAM BCITS: Nele Keukelier, Reinout Dewulf, Benoit Van Neck, Lauren Borremans, Vincent Focquet | PARTNERS: VIERNULVIER, CAMPO, Kopergietery, Opera Ballet Vlaanderen, SMAK, Design Museum Gent, NTGent | Met onder­steu­ning van: Ghent European Youth Capital, Cultuurdienst Gent & stad Gent