Reflectie kan een dro­ge bedoe­ning zijn. Daarom berei­den we onze gesprek­ken wat rom­me­li­ger voor en voe­gen er wat krui­den aan toe. Bij het opstel­len van het reflec­tie­pro­gram­ma voor GIF van dit jaar wil­len we een mals, sap­pig en com­ple­men­tair aan­bod bie­den. De bij­een­kom­sten zijn daar­om steeds gekop­peld aan eet- en drink­mo­men­ten, een ont­bijt, lunch, diner of een nach­te­lijk tus­sen­door­tje. Van Six Impossible Things Before Breakfast bij VIERNULVIER, Lunch, diner en Wine & Whine bij Kunsthal Gent, over after­noon tea met Kopergietery in Rabot en de Vertrouwen-avond van Pascal Gielen bij CAMPO, tot Breakfast Club met Gouvernement. Wat je culi­nai­re voor­keur ook is, er is een reflec­tie­for­mat op jouw maat. Smakelijk!

12/4 Tot in de stad! Work in Progress
REFLECTIEPROGRAMMA MET OPEN STUDIOS, DINNER-CONVERSATION, PERFORMANCE, WINE & WHINE

Tot in de Stad! (TIDS!) is een net­werk van Gentse orga­ni­sa­ties die ken­nis uit­wis­se­len rond artis­tie­ke prak­tij­ken die zich toe­leg­gen op de soci­a­le en publie­ke ruim­te van de stad. Twee keer per jaar orga­ni­seert TIDS! een Work in Progress, waar­bij tel­kens een aan­tal artis­tie­ke prak­tij­ken cen­traal staan. Op 12 april nodi­gen we je uit voor open stu­dios, een din­­ner-con­­ver­sa­­ti­on, een per­for­man­ce en een wine & whi­­ne-ses­­sie. En we gaan in gesprek over de samen­wer­king rond een col­lec­tief Gents stads­fes­ti­val in 2025.

I.s.m. Manoeuvre, CAMPUSatelier, de Koer, Jong Gewei, Kunsthal Gent, VIERNULVIER, KASK&Conservatorium en LUCA School of Arts Gent. 

Meer info

13/4 Playtime (Kopergietery Rabot)

In​‘Playtime’ laten we de jon­ge­ren zelf aan het woord. Samen met loka­le part­ners NTGent en kun­ste­naar Jesse Vandamme, KOPERGIETERY en hun ate­lier­wer­king en Jong Gewei bren­gen we 4 scher­pe stel­lin­gen, gefor­mu­leerd van­uit jon­ge­ren, waar­over we samen reflec­te­ren en in gesprek gaan. Strak geti­med, net zoals de speeltijd.

Meer info en reser­va­tie (gra­tis)

16/4 WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

WERKER COLLECTIVE, in 2024 artist in resi­den­ce in S.M.A.K., orga­ni­seert tij­dens GIF een bij­zon­de­re stu­die­groep. Studiegroep AGAINST WORK wil zich ver­die­pen in de effec­ten van post-indu­stri­eel werk op ons lichaam, onze geest, onze gemeen­schap en de bio­sfeer. Dat alles met een toe­komst zon­der werk, zoals wij dat ken­nen, voor ogen. AGAINST WORK ver­zet zich tegen de hui­di­ge uit­bui­ten­de arbeids­in­stel­ling en sluit zich aan bij de abo­li­ti­o­nis­ti­sche tra­di­tie, die werk erkent als een (niet alleen) men­se­lij­ke acti­vi­teit van zelf­ont­plooi­ing voor het alge­meen welzijn.

Meer info en reser­va­tie (gra­tis)

16/4 BREAKFASTCLUB #6

BREAKFASTCLUB is een intiem tref­fen met een artis­tiek voor­stel en met elkaar. Tijdens een bij­een­komst op een onge­woon moment met een hap­je en een drank­je als bin­den­de fac­tor, wor­den ande­re manie­ren van delen, kij­ken en bele­ven moge­lijk. Het con­cept van Gouvernement com­bi­neert pre­sen­ta­tie­mo­men­ten van kun­ste­naars met een gemo­de­reerd gesprek over de the­ma­tie­ken die de getoon­de wer­ken oproe­pen. In de con­text van GIF stel­len we met stu­den­ten kunst­we­ten­schap­pen aan de UGent een pro­gram­ma samen over jon­ge­ren en kin­de­ren als artis­tie­ke partners. 

17/4 Pascal Gielen Vertrouwen’ (Campo Boma)

Cultuur is de basis van de samen­le­ving. Alles is cul­tuur: hoe we zin­ge­ven aan ons leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we aan poli­tiek doen, hoe we han­del­drij­ven, hoe we met het mili­eu omgaan. Daarom moet cul­tuur door ieder­een vrij gedeeld en gemaakt kun­nen wor­den. Cultuur is immers oor­spron­ke­lijk een col­lec­tief goed. Ze neemt een der­de ruim­te in tus­sen markt en over­heid die we​‘com­mons’ of in het Nederlands​‘gemeen’ noe­men. Pascal Gielen (Universiteit Antwerpen) schreef het boek Vertrouwen over dat cul­tu­reel​‘gemeen’.

Meer info en reser­va­tie (gra­tis)

19/4 POC POC Manifest — LUNCH TALK EN INTERVENTIES (Kunsthal Gent)

Lunch talk: POC POC mani­fest
Vrijdag 19 april, 13.00 — 15.00
Het POC POC mani­fest is een tool die kun­ste­naars van kleur onder­steunt in het navi­ge­ren van de kunstwereld. 

POC POC is het men­tor­pro­gram­ma van The Constant Now dat jon­ge kun­ste­naars van kleur met kunst­pro­fes­si­o­nals ver­bindt. Via ten­toon­stel­lin­gen, pro­jec­ten, gesprek­ken en visits, krij­gen deel­ne­mers tools en inzich­ten om te navi­ge­ren in de kunst­we­reld. Het eve­ne­ment is een gea­ni­meerd live­ge­sprek en een show over wat er ach­ter geslo­ten deu­ren is gebeurd bij het voor­be­rei­den van het mani­fest. Het publiek wordt uit­ge­no­digd uit om deel uit te maken van het pro­ces en de conversatie.

In samen­wer­king met The Constant Now.

POC POC inter­ven­ti­ons & per­for­man­ce night

Vrijdag 19 april, 20.00 — 22.00

Meer info en reservatie

Het vol­le­di­ge pro­gram­ma van de reflec­tie­mo­men­ten vind je ook in de agen­da. Binnenkort vul­len we het reflec­tie­pro­gram­ma nog ver­der aan. Stay tuned en houd deze web­si­te in de gaten.